Fundacja
Mieć Pasje

Głównym celem jest działalność kulturalna z zakresu sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie rozwoju twórczości ludowej, rzemieślniczej i rękodzieła a także odtwarzanie dorobku ginących zawodów.

Więcej informacji
O nas

Fundacja „Mieć Pasje” powstała z myślą o twórcach rękodzieła i rzemiosła.

Jest stosunkowo młodą fundacją – w KRS została zarejestrowana 04 września 2020 r. W skład Zarządu fundacji wchodzą:

 • Beata Grzywacz – prezes zarządu
 • Małgorzata Mazur – członek zarządu
 • Anna Grzywacz – członek zarządu.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ale w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami kraju.

Fundacja ma za zadanie:

 1. Wspieranie działalności edukacyjno - oświatowej i naukowej,
 2. Wspieranie inicjatyw społecznych i obywatelskich, podnoszenie świadomości społecznej, 
 3. Wspieranie działalności dobroczynnej i charytatywnej,
 4. Reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 5. Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym integrację tych osób ze społeczeństwem,
 6. Wspieranie działalności na rzecz seniorów,
 7. Wspieranie działalności w obszarze zapobiegania wykluczeniom, m.in. społecznym, edukacyjnym, zawodowym, cyfrowym,
 8. Wspieranie działalności na rzecz rozwijania zainteresowań,
 9. Wspieranie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami,
 10. Wspieranie działalności na rzecz poprawy świadomości społecznej i obywatelskiej,
 11. Współpracę z organizacjami społecznymi realizującymi cele zbieżne z celami fundacji.
Wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

W związku z sytuacją epidemiologiczną tymczasowo nie ma zaplanowanych wydarzeń